Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre internetový obchod www.luva.sk. Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúcim a prevádzkovateľom  internetového obchodu www.luva.sk je:

Vladimír Chaľ – LUVA
Puškinova 257
069 01 Snina

IČO 34295976
DIČ: 1020717951
IČ DPH: SK1020717951

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji (102/2014 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.

Spotrebiteľská zmluva: je kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na strane druhej kupujúci (spotrebiteľ).

Predávajúci: sa rozumie  podnikateľ , ktorý spotrebiteľovi (kupujúcemu) ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci (spotrebiteľ): Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky  alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Kupujúci (spotrebiteľ) je osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.luva.sk tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón…

Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

Uzavretie kúpnej zmluvy: ak kupujúci, spotrebiteľ umiestnením svojej ponuky na internetových stránkach vyjadruje vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, prípadne služby, potom kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky predávajúceho kupujúcemu, spotrebiteľovi. Vzájomné práva a povinnosti vznikajú medzi kupujúcim, spotrebiteľom a predávajúcim od okamžiku doručenia záväznej objednávky.

2. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.luva.sk spracúva a uchováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (122/2013   Z.z.) v znení neskorších predpisov.

Využívaním internetového obchodu www.luva.sk kupujúci dáva súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013  na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

Osobné dáta, ktoré kupujúci uvedie pri objednávke slúžia výlučne pre potrebu prevádzkovateľa a nebudú poskytované iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru.

Osobné údaje zákazníkov sú plne chránené proti zneužitiu. Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy skontrolované, zmenené alebo vymazané. Zákazník môže kontaktovať Vladimír Chaľ – LUVA. (Prevádzkovateľa) na maili info@luva.sk.

3. Zrušenie objednávky

a) zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, …)

Pokiaľ kupujúci objednávku uhradil vopred bankovým prevodom,  výška platby bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po prijatí storna objednávky, najneskôr však v zákonnej lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho.

b) zo strany kupujúceho (spotrebiteľ)

Objednávku je možné kedykoľvek stornovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty a telefonicky na tel. č. 00421 918 528 254, potvrdenú emailom na info@luva.sk. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Kúpna cena bude kupujúcemu vrátená do 7 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

V prípade, že platba za tovar už bola prevedená zálohovo a objednávka je zrušená ešte pred expedíciou tovaru, bude záloha prevedená späť na účet zákazníka, odkiaľ zálohová platba prišla.

c) Garancia spokojnosti

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z.. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

2. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla uvedenú v kontakte, alebo e-mailom na adrese info@luva.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

3. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím, pokiaľ možno zasielajte späť na adresu:  Vladimír Chaľ – LUVA, Puškinova 257, 069 01 Snina.

  • nepoužívaný
  • nepoškodený
  • kompletný (vrátane návodu na použitie, puzdra, fólie na displeji, visačky a pod.)
  • spolu s dokladom o kúpe
  • v pôvodnom obale

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

4. 4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou (tovar bol používaný, poškodený alebo neúplný), uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

4. Reklamačný poriadok

Záruka

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Na všetok tovar zakúpený na stránke 1010.sk poskytujeme záruku 24 mesiacov (ak nie je uvedené inak). Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. O odoslaní zásielky bude zákazník informovaný mailom. K tovaru je priložený originálny daňový doklad (faktúra) a záručný list. Doklad o prevzatí (uhradení) tovaru si uschovajte. K záruke sa vzťahuje bezplatný záručný servis po dobu 24 mesiacov, ktorý zabezpečuje TLC s.r.o.
Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis poskytujeme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu (info@luva.sk).

5. Online objednávka (Nákupný košík)

Na hornej lište si vyberte značku, ktorá Vás zaujíma, napr. Lacoste. Po kliknutí na túto značku sa Vám zobrazí ponuka (pánske, dámske hodinky, šperky).  Vyberte si kategóriu, o ktorú máte záujem. Ďalej si vyberte výrobok, ktorý sa Vám páči a kliknite naň. Dolu pod informáciami o výrobku je červené pole  vložiť do košíka. Kliknutím na vložiť do košíkasa dostanete do objednávacieho formuláru 1010.

Ihneď po vložení výrobku do košíka sa Vám zobrazí obsah košíka. Pri každej položke môžete upraviť počet kusov kliknutím na zobraz  košík. Ak chcete výrobky z košíka odstrániť, kliknite na odkaz “Odstráň z košíka”. Uvedená cena je súčet cien všetkých položiek v košíku. Je to  výsledná, konečná cena objednávky vrátane poplatkov za poštovné,balné,dopravu.  Kliknite na červené políčko objednaj. Vyplňte fakturačné a dodacie údaje.  Vyberte si spôsob platby (dobierka, bankový prevod). Klinite na odoslať objednávku. Po odoslaní objednávky dostanete od nás potvrdzujúci email ( v ktorom bude uvedené číslo objednávky, druh tovaru, výsledná suma). Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou. Suma poštovného sa upraví v závislosti do váhy zásielky.  Cena tovaru je konečná, zmluvná a uvádzaná vrátane DPH.

V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný mailom.

Akékoľvek otázky  týkajúce sa objednaného tovaru Vám zodpovieme na info@luva.sk, 0918 528 254.

6. Telefonická objednávka

Telefonické objednávky prijímame na čísle 0918 528 254 v pracovných dňoch od 9.00 – 17.00.

Akciová (akčná) cena

Akciové a výpredajové ponuky platia vždy do vypredania zásob, ak pri danom produkte nie je napísané   inak. Akciová (akčná) cena tovaru je v platnosti po určitú dobu. Dĺžka trvania akciovej ceny je uvedená na stránke luva.sk. Akčná cena sa môže týkať všetkého tovaru alebo výberu z tovaru. V prípade výberu z tovaru je akciový tovar označený v kolónke cena tzn. bežná cena sa mení na akciovú cenu. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné, vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Informácie o výbere z tovaru za akciové ceny sú uvedené na stránke luva.sk.

Uplatnenie zľavového kupónu

Zľavový kupón je možné uplatniť len na tovar, ktorý nie je v akcii. Akcie sa nedajú kombinovať.

7. Platba za tovar

Cena objednaného tovaru je konečná, zmluvná. Objednaný tovar je možné uhradiť 2 spôsobmi:

Dobierka – hotovosť, tovar sa hradí v hotovosti priamo pri prevzatí zásielky UPS kuriérovi.

Bankový prevod – tovar sa hradí po zrealizovaní objednávky prevodom na účet……………………………………….., variabilný symbol je posledné trojčíslie objednávky. Tovar je zákazníkovi expedovaný až po obdržaní platby. V prípade zmeny formy platby vyžadujeme potvrdenie telefonicky alebo mailom zo strany zákazníka na info@luva.

8. Dodacie podmienky

luva.sk si vyhradzuje právo overiť správnosť Vašej objednávky telefonicky.

Doručenie na Slovensko:

  • Na 2. pracovný deň  (pri objednávke prijatej do 12h pracovného dňa)
  • Doručenie kuriérom
  • Poštovné a balné: 4,90 € (0 € pri objednávke nad 100 €)

V prípade dlhšieho dodania tovaru bude zákazník upozornený vopred.

Zásielka vždy obsahuje originálne balenie hodiniek, daňový doklad (faktúru), záručný list a návod na použitie.

Dodanie – väčšie množstvo tovaru:

Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou. Suma poštovného sa upraví v závislosti do váhy zásielky. Cena tovaru je konečná, zmluvná.

Náklady spojené s opätovným odoslaní zásielky:

V prípade, že zákazník neuvedie správne údaje v adrese doručenia v objednávke a tovar sa vráti späť na adresu Vladimír Chaľ – LUVA, ďalšie náklady (poštovné, balné t.j. 4.90 Euro) spojené s opätovným odoslaním zásielky a poplatku za prevzatie zásielky (1.20 Euro) hradí zákazník.

Spôsob ďalšej komunikácie po odoslaní objednávky:

O odoslaní zásielky bude zákazník informovaný mailom, v ktorom bude uvedené číslo zásielky, forma doručenia, predpokladaný termín doručenia. Garantujeme dodaciu lehotu 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Tovar doručený UPS kuriérom je zákazníkovi doručený priamo na adresu uvedenú v objednávke. V prípade, že kuriér nezastihne adresáta na uvedenej adrese, je možné si s kuriérom dohodnúť náhradný termín dodania.

Postup v prípade nedodania tovaru:

V prípade, že tovar nie je na sklade a nie je možné ho doručiť, bude o tom zákazník informovaný mailom.

V prípade nedoručenia tovaru do jedného pracovného týždňa od podania zásielky sa táto skutočnosť rieši so spoločnosťou UPS formou reklamácie. Riešenie reklamácie preberá Vladimír Chaľ – LUVA.

9. Kontakt

Vladimír Chaľ – LUVA
(prevádzkovateľ internetového obchodu luva.sk)
Vladimír Chaľ, konateľ (zodpovedný vedúci)
Puškinova 257
069 01 Snina

IČO 34295976
DIČ: 1020717951
IČ DPH: SK1020717951
Číslo účtu: ………………

web: www.luva.sk
email: info@luva.sk
Tel: 0918 528 254

Vladimír Chaľ – LUVA, poštová adresa:

Puškinova 257
069 01 Snina

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.7.2014.